RUPRECHTSKIRCHE

Dorota Sadovská

Blue-Green Christ, 2021, oil on canvas, diameter 195 cm, ceiling installation, Lent and Easter time, Ruprechtskirche, Vienna, Austria, photo: Dorota Sadovská

Modrozelený Kristus, 2021, olej na plátne, priemer 195 cm, nástropná inštalácia v pôstnom a veľkonočnom čase, Ruprechtskirche, Viedeň, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Blue-Green Christ, 2021, oil on canvas, diameter 195 cm, ceiling installation, ecumenical service on Ash Wednesday, February 22, 2023, Ruprechtskirche, Vienna, Austria, photo: Dorota Sadovská

Modrozelený Kristus, 2021, olej na plátne, priemer 195 cm, nástropná inštalácia, ekumenická bohoslužba na Popolcovú stredu, 22. február 2023, Ruprechtskirche, Viedeň, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Blue-Green Christ, 2021, oil on canvas, diameter 195 cm, ceiling installation, Lent and Easter time, Ruprechtskirche, Vienna, Austria, photo: Dorota Sadovská

Modrozelený Kristus, 2021, olej na plátne, priemer 195 cm, nástropná inštalácia v pôstnom a veľkonočnom čase, Ruprechtskirche, Viedeň, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Paskalkerze 2023, easter Paschal candle 100 x 8 cm, wax, paint, Ruprechtskirche, Vienna, Austria, photo: Dorota Sadovská

Paškál 2023, veľkonočná svieca 100 x 8 cm, vosk, farba, Ruprechtskirche, Viedeň, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Paskalkerze 2023, easter candle 100 x 8 cm, wax, paint, lighting Paschal candle on the Easter Vigil, Ruprechtskirche, Vienna, Austria, photo: Ruprechtskirche

Paškál 2023, veľkonočná svieca 100 x 8 cm, vosk, farba, zapálenie Paškálu na veľkonočnú vigíliu, Ruprechtskirche, Viedeň, foto: Ruprechtskirche

 

 

Blue-Green Christ

Die Darstellung des gekreuzigten Christus hat sich im Laufe der Geschichte geändert, je nachdem, welche Erfahrung in dieser Zeit als die wichtigste angesehen wurde. So kennen wir den mittelalterlichen Christus auf Tafelbildern, einen anderen aus der Renaissance, dem Barock oder aus dem 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wird der Körper mehr und mehr stilisiert, abstrahiert und verschwindet in seiner Konkretheit. Manchmal scheint die künstlerischste Art der Darstellung nur ein reines Zeichen aus zwei sich kreuzender Linien zu sein – horizontal und vertikal, ganz ohne den menschlichen Körper.

Thomas Merton stellt in dem Buch „Das Wasser von Siloe“ fest, dass es für die Seele sehr wichtig ist, ob sie eine Person oder ein abstraktes Konzept lieben soll. Können wir uns vorstellen, dass zum Beispiel die heilige Teresa von Avila mit zwei gekreuzten Stöcken eine Ekstase erlebte? Oder hätte der heilige Franziskus die Worte „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“, von einem abstrakten Zeichen gehört? Könnte der heilige Ignatius von Loyola empfehlen, über den Gekreuzigten ohne den Körper des Gekreuzigten zu meditieren?

Das Bild „Der blaugrüne Christus“ wirft die Frage auf, wie können wir heute den Gekreuzigten darstellen? Der Körper hängt nicht am Kreuz, sondern in der Fläche des grünen Kreises. Es basiert auf dem Verständnis vom Christus als Baum des Lebens. Wir können unter dem Gemälde stehen, den Kopf heben und versuchen, neu zu fragen.

Dorota Sadovská

 

Modrozelený Kristus

Zobrazovanie Ukrižovaného Krista sa menilo v dejinách podľa toho aké prežívanie sa v tom-ktorom období považovalo za najdôležitejšie. A tak poznáme stredovekého Krista na tabuľových maľbách, iného renesančného, barokového alebo z 19.storočia. V 20 storočí sa telo čoraz viac štylizuje, abstrahuje a vo svojej kontrétnosti vytráca. Niekedy sa zdá ako najvýtvarnejší spôsob znázornenia iba čistý znak dvoch pretínajúcich sa liniek - horizontálnej s vertikálnou, bez ľudského tela.

Thomas Merton v knihe Vody Siloe poznamenáva, že je pre dušu veľmi podstatné, či má milovať osobu alebo abstraktný pojem. Vieme si predstaviť, že by napríklad svätá Terézia z Avily prežívala extázu pri dvoch prekrížených tyčkách?  Alebo svätý František by z abstraktného znaku počul slová “Choď, František a oprav môj dom, lebo sa rozpadá.”? Mohol svätý Ignác z Loyoly odporúčať meditáciu nad Ukrižovaným bez tela Ukrižovaného?

Obraz Green-Blue Christ prináša otázku ako dnes môžeme zobrazovať Ukrižovaného? Telo nevisí na kríži, ale v ploche zeleného kruhu. Vychádza z chápania Krista ako Stromu života. Môžeme sa postaviť pod obraz, zdvihnúť hlavu a pokúsiť sa pýtať nanovo.

Dorota Sadovská

 

MORE ABOUT / VIAC ZO SÉRIE

Common Nonsense
Belvedere (Grow - The Tree in Art)

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

Die Furche, Die Österreichische Wochenzeitung . seit 1945, 14. - 6. April 2023
obálka, strany 2 a 4 / cover, pages 2 and 4
https://www.furche.at/religion/fruehlingsfeste-der-religionen-von-lichtmess-bis-zur-walpurgisnacht-10693160
 

Profil súčasného výtvarného umenia / contemporary art magazine, 3/2023
predná a zadná obálka, strany 86, 87, 93 / front and back cover, pages 86, 87, 93
http://www.profilart.sk/profil/profil-3-2023/
 

Pravda, denník, Kultúra 1. 3. 2023
online 2. 3. 2023
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/658790-rozhovor-jubilantka-dorota-sadovska-siaha-na-nadro-problemu/
 

Forbes SK 3/2023
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dorota.sadovska&set=a.10224497571815229
https://www.forbes.sk/forbes-marec-2023-hlavacov-velky-deal-a-ey-podnikatel-roka/
 

Photos / Paskalkerze
https://www.facebook.com/dorota.sadovska/posts/pfbid02RwGaaYnVNz5fZhMztbwzpkujR8aMNSRBX6ahurU8txz2VuJjQySAhmvJ9BPi29Nil
 

Photos / Installation
https://www.facebook.com/dorota.sadovska/posts/pfbid02YFfmtVvN4WLtdL1E5g8zUQTacQ4dgKeWwzepPFCWd1dD6Pmk4eTeCViFgjEqqYc9l
 

<