7 CORPORAL WORKS OF MERCY

Dorota Sadovská

7 Corporal Works od Mercy, 2022, at the opening of the exhibition Seven Capital Sins / Seven Virtues, Slovak Radio Gallery, Bratislava, Slovakia, photo: Serafína Janošková

7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, na otvorení výstavy 7 hlavných hriechov / 7 cností, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, foto: Serafína Janošková

 

Dorota Sadovská

Feed the Hungry (Saint Elizabeth of Hungary), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Hladných sýtiť (Svätá Alžbeta Uhorská), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Give Drink to the Thirsty (Saint Mother Teresa), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Smädných napájať (Svätá Matka Terézia), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Shelter the Traveler (Saint Christopher), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Ujímať sa pocestných (Svätý Krištof), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Clothe the Naked (Saint Martin), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Nahých odievať (Svätý Martin), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Visit the Sick (Saint Irene), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Chorých navštevovať (Svätá Irena), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Reedem the Captive (Saint Maximilian Kolbe), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Väzňov vykupovať (Svätý Maximilián Kolbe), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Bury the Dead (Saint Damian), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, photo: Dorota Sadovská

Mŕtvych pochovávať (Svätý Damián), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Bury the Dead (Saint Damian), from the series 7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, 140 x 140 cm, exhibition Seven Capital Sins / Seven Virtues, Slovak Radio Gallery, Bratislava, Slovakia, photo: Serafína Janošková

Mŕtvych pochovávať (Svätý Damián), zo série 7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne 140 x 140 cm, na výstave 7 hlavných hriechov / 7 cností, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, foto: Serafína Janošková

 

Dorota Sadovská

7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, each 140 x 140 cm, exhibition Seven Capital Sins / Seven Virtues, Slovak Radio Gallery, Bratislava, Slovakia, photo: Slovak Radio Gallery

7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne, každý obraz 140 x 140 cm, na výstave 7 hlavných hriechov / 7 cností, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, foto: Galéria Slovenského rozhlasu

 

7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, each 140 x 140 cm, exhibition Seven Capital Sins / Seven Virtues, Slovak Radio Gallery, Bratislava, Slovakia, photo: Slovak Radio Gallery

7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne, každý obraz 140 x 140 cm, na výstave 7 hlavných hriechov / 7 cností, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, foto: Galéria Slovenského rozhlasu

 

Dorota Sadovská

7 Corporal Works od Mercy, 2022, Concert for Ukraine in Bratislava, Slovakia, February 27, 2022, record here: https://www.youtube.com/watch?v=KumesOG-jNU 27’55’’

7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, Koncert pre Ukrajinu, 27. februára, 2022, Hlavné námestie, Bratislava, záznam z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=KumesOG-jNU 27’55’’

#ConcertForUkraine #KoncertPreUkrajinu #SatenoveRuky #Ukraine

 

Dorota Sadovská

7 Corporal Works od Mercy, 2022, acrylic on canvas, series of 7 paintings 140 x 140 cm
 

1. FEED THE HUNGRY (ST. ELIZABETH OF HUNGARY)

She astonished her contemporaries by her sensitive perception of the distress of the poorest people. She was the daughter of a Hungarian king, born in 1207 on the territory of present-day Bratislava. Elizabeth is also known by the name of Elizabeth of Thuringia, because she was married to the Thuringian Count Louis IV. After her husband’s death she suffered much from her relatives on account of her assistance to the hungry.

2. GIVE DRINK TO THE THIRSTY (ST. MOTHER TERESA)

In India the lowest caste of the“Dalits” or untouchables has been condemned for thousands of years to live outside the society of ordinary people. The mission of Mother Teresa began with her inner response to the word“thirst”. Therefore she shared her life with the poorest of the poor, with people who thirsted not only for water, but equally for recognition and for human dignity.

3. SHELTER THE TRAVELER (ST. CHRISTOPHER)

He was distinguished by great strength and huge stature, which he used to help travelers reach the second bank of a swift-flowing river. According to legend, once he carried across the river a small child who became heavier with every step. When with great exertion they reached the further bank, the child told him that he had borne the burden of the whole world. Every merciful act of help, even the apparently smallest, is important and can become the whole world for the person who is helped.

4. CLOTHE THE NAKED (ST. MARTIN)

He gave half of his cloak to a crippled beggar. As a Roman soldier, half was all that belonged to him: the other half was army property. Even later, after his consecration as a bishop, he lived simply and very modestly, and with a kind heart for the needs of others.

5. VISIT THE SICK (ST. IRENE)

Very few know that St. Sebastian did not die as a result of being pierced by many arrows. The widow Irene found him half-dead in a Roman sewer and patiently nursed him until he was cured. Therefore both these saints are patrons against plague and various diseases.

6. REDEEM THE CAPTIVE (ST. MAXIMILIAN KOLBE)

He laid down his life for a fellow captive condemned to death. He was sent to the concentration camp at Auschwitz during World War II for his active criticism of the Nazi regime in Poland.

7. BURY THE DEAD (ST. DAMIAN)

He volunteered for missionary service on the“Island of Death”, where those suffering from leprosy were banished, because there was no cure for this infectious disease until the end of the 19th century. There he cared for the sick lepers with great love, until his own death.

 

Dorota Sadovská

7 skutkov telesného milosrdenstva, 2022, akryl na plátne, séria 7 obrazov 140 x 140 cm
 

1. HLADNÝCH SÝTIŤ (SV. ALŽBETA UHORSKÁ)

Súčasníkov udivovala svojim citlivým vnímaním núdze najbiednejších. Narodila sa v roku 1207 na území dnešnej Bratislavy ako dcéra uhorského kráľa. Alžbetu poznáme aj pod menom Durínska, pretože bola zosobášená s durínskym grófom Ľudvíkom IV. Po manželovej smrti si za pomoc hladným veľa vytrpela od jeho príbuzných.

2. SMÄDNÝCH NAPÁJAŤ (SV. MATKA TEREZA)

V Indii je tisíce rokov najnižšia kasta tzv. dalitov alebo nedotknuteľných odsúdená žiť mimo spoločnosť bežných ľudí. Misia Matky Terezy začala jej vnútornou odpoveďou na slovo‘žízním’. Preto zdieľala svoj život s najchudobnejšími z najchudobnejších, s ľuďmi smädnými nielen po vode, ale rovnako aj po uznaní a ľudskej dôstojnosti.

3. UJÍMAŤ SA POCESTNÝCH (SV. KRIŠTOF)

Vyznačoval sa veľkou silou a obrovskou postavou, ktorou pomáhal pocestným dostať sa na druhý breh prudkej rieky. Podľa legendy raz niesol cez rieku malé dieťa, ktoré sa každým krokom stávalo čoraz ťažším. Keď s veľkou námahou dosiahli druhý breh, dieťa mu povedalo, že niesol ťarchu celého sveta. Každá, aj zdanlivo najmenšia milosrdná pomoc je dôležitá a môže sa stať celým svetom pre toho, komu pomáha.

4. NAHÝCH ODIEVAŤ (SV. MARTIN)

Daroval mrznúcemu žobrákovi polovicu svojho plášťa. Ako rímskemu vojakovi mu patrila iba polovica, druhá bola majetkom vojska. Aj neskôr po vysvätení za biskupa žil jednoducho a veľmi skromne, s láskavým srdcom pre potreby iných.

5. CHORÝCH NAVŠTEVOVAŤ (SV. IRENA)

Málokto vie, že Sebastián nezomrel následkom prebodnutia mnohými šípmi. Vdova Irena ho našla polomŕtveho v rímskej stoke a trpezlivo ošetrovala, až sa vyliečil. Preto sú obaja patrónmi proti moru a rozličným chorobám.

6. VÄZŇOV VYKUPOVAŤ (SV. MAXIMILIÁN KOLBE)

Ponúkol svoj život za spoluväzňa odsúdeného na smrť. Do koncentračného tábora v Osvienčime sa dostal počas II. svetovej vojny pre aktívnu kritiku nacistického režimu v Poľsku.

7. MŔTVYCH POCHOVÁVAŤ (SV. DAMIÁN)

Dobrovoľne sa prihlásil na misijnú službu na tzv. Ostrov smrti, kam boli vyhnaní chorí na malomocenstvo, pretože túto infekčnú chorobu ani koncom 19. storočia nevedeli vyliečiť. Staral sa tu o nemocných na lepru s veľkou láskou až do svojej vlastnej smrti.

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

Slovak Radio Gallery / Galéria Slovenského rozhlasu
https://www.rtvs.sk/radio/galeria-sro/vystavy/sedem-hlavnych-hriechov
 

Printed exhibition catalogue / K výstave je publikovaný katalóg
Jančár, Ivan: Sedem hlavných hriechov / Sedem cností. Seven Capital Sins / Seven Virtues, Slovak Radio Gallery, Bratislava, Slovakia: RTVS, 2022, ISBN 978-80-973001-9-7.
 

RTVS, Slovensko dnes, 22. 4. 2022, 14’20’’
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1488/1788837
 

Rádio Devín, Hosť naladený na Devín, 26. 4. 2022, 14:14, Kultúrny denník
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/289983/7-hlavnych-hriechov-a-7-cnosti-optikou-siedmich-slovenskych-vytvarnikov-v-galerii-sro
 

RTVS, Správy, 27. 4. 2022, 19:00, 36’55’’
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/323801#2257
 

Literárny týždenník, 27. 4. 2022, s. 8.
Jančár, Ivan: Aktualizovanie všeľudskej témy.
 

Katolícke noviny, 18 / 2022, 8. 5. 2023, s. 16 – 17
Artimová, Zuzana: Keď sú hriechy a cnosti vedľa seba.
online 05. 05. 2022 https://www.katolickenoviny.sk/kultura/category/kultura/article/ked-su-hriechy-a-cnosti-vedla-seba.xhtml
 

RTVS, Kultura.sk, 7. 5. 2022, 11:35, 16’05’’ – 19’50’’
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/325178#965
 

Rádio Devín, Krajina duše, 22. 5. 2022, nedeľa 7.00 – 8.00
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11132/1806845
 

Rádio Slovakia International, Kultur & Geschichte
Rundfunk-Galerie: "Sieben Todsünden und sieben Tugenden”, 14. 5. 2022, 16:00
https://dersi.rtvs.sk/clanky/kultur-geschichte/291741/rundfunk-galerie-sieben-todsunden-und-sieben-tugenden
 

Opening, photos/ Vernisáž, fotografie,
https://www.facebook.com/dorota.sadovska/posts/pfbid0YX4oiZYP9hm1oewPXpLD5AfLLj1ViZFN6MuV7RpG28JxVNvTZ7m9yyWYTqpdofnCl
 

<