WOUNDED CANVAS

Dorota Sadovská

Wounded Canvas, 2020, detail, painting’s object, 40 x 30 x 7,5 cm, acrylic on canvas, cut out

Zranené plátno, 2020, detail, maliarsky objekt, 40 x 30 x 7,5 cm, akryl na plátne, vyrezané

 

Dorota Sadovská

Saint Helena, 2020, painting's object from the cycle Wounded Canvas, 40 x 30 x 7,5 cm, acrylic on canvas, cut out

Svätá Helena, 2020, maliarsky objekt z cyklu Zranené plátno, 40 x 30 x 7,5 cm, akryl na plátne, vyrezané

 

Dorota Sadovská

Saint George, 2020, painting's object from the cycle Wounded Canvas, 24 x 30 x 7,5 cm, acrylic on canvas, cut out

Svätý Juraj, 2020, maliarsky objekt z cyklu Zranené plátno, 24 x 30 x 7,5 cm, akryl na plátne, vyrezané

 

Dorota Sadovská

Saint George, 2020, painting's object from the cycle Wounded Canvas, 24 x 30 x 7,5 cm, acrylic on canvas, cut out, reverse side

Svätý Juraj, 2020, maliarsky objekt z cyklu Zranené plátno, 24 x 30 x 7,5 cm, akryl na plátne, vyrezané, zadná strana

 

Dorota Sadovská

Saint Anthony, 2020, painting's object from the cycle Wounded Canvas, 24 x 30 x 7,5 cm, acrylic on canvas, cut out, photo: Markéta Bendová

Svätý Anton, 2020, maliarsky objekt z cyklu Zranené plátno, 24 x 30 x 7,5 cm, akryl na plátne, vyrezané, foto: Markéta Bendová

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas, 2020, painting's object 195 x 40 x 40 cm, acrylic on canvas, cut out, in Altán Klamovka Gallery, Prague, photo: Dorota Sadovská

Svätý Anton, 2020, maliarsky objekt 195 x 40 x 40 cm, akryl na plátne, vyrezané, Galéria Altán Klamovka, Praha, foto: Dorota Sadovská

 

Dorota Sadovská

Wounded Canvas, 2020, painting's object 195 x 40 x 40 cm, acrylic on canvas, cut out, in Altán Klamovka Gallery, Prague, photo: Dorota Sadovská

Svätý Anton, 2020, maliarsky objekt 195 x 40 x 40 cm, akryl na plátne, vyrezané, Galéria Altán Klamovka, Praha, foto: Dorota Sadovská

 

Video documentation
https://www.youtube.com/watch?v=IFQ3h4yGcnI

 

Gallery webpage:
https://www.aug.cz/en/altan-klamovka/clanek/dorota-sadovska-mimetic-crisis/

Webstránka galérie:
https://www.aug.cz/altan-klamovka/clanek/dorota-sadovska-mimeticka-krize/

 

exhibition catalogue, pdf

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

Artalk.cz, fotoreport
https://artalk.cz/2020/03/27/dorota-sadovska-v-altanu-klamovka/
 

ČR Vltava, Mozaika, 20. květen 2020, 0’37’’- 0’43’’ by Karel Oujezdský
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8207541
 

album Mimetic Crisis / Mimetická krize
http://facebook.com/dorota.sadovska/albums/10217497541578848
 

 

Dorota Sadovská: Mimetic Crisis

March 3 - June 13, 2020

curator: Lenka Sýkorová

 

Dorota Sadovská constantly develops and reflects current forms of art. She examines the installation possibilities of a hanging painting, drawing and digital photograph. Her artwork consciously expands into space. The exhibition for the Altán Klamovka Gallery presents her latest series entitled Wounded Canvases, which is created as a site-specific object using the cut paper technique on canvas. The artist works with minimized means of expression and the human body purged of layers foisted on it by our civilization; all this in the context of the current mimetic crisis against the backdrop of the development of post-conceptual drawing and the fluidity of the times that blur the line between individual art techniques. The artist exploits the spatial possibilities of a frame and a stretched canvas that is cut into and wounded by the drawing lines. In its entirety, the uniqueness of these lines creates an imprint of our civilization. In the gestures, we can recognize Sadovská’s older artwork with references to the paintings of the saints but with a greater sense of space. Using a bright yellow base color, the artist exploits the principle of translucency and takes the drawing lines from the surface into space. The resulting canvases, folded into an object in the size of a human figure, visually make the viewer to closely examine them. In detail, they reveal universal, yet deeply human gestures, in the form of the precise anatomical drawing of the figure. She also uses the sculptural technique of a relief and three-dimensional objects. It is this variability of painting, sculpture or drawing that the artist examines, while reflecting on the contemporary mimetic game that we all experience every day in the flood of images both in a public space and in an Internet space in our mobile phones or laptops, which often presents us with a misleading reality of the human body.

Dorota Sadovská is a well-established Slovak artist of the middle generation. She graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and the École Nationale des Beaux Arts in Dijon, France. Her artwork freely moves between the media of painting, drawing, photograph, performance and interaction with viewers. Above all, she is a painter who consciously works with respect for painting in the context of art history. She focuses on the human body that she sees from two angles, as a substance and as a bearer of gestures and emotions. Playing with the perspective and an unusual angle of portrayal is another level of interpretation of her artwork.

 

Dorota Sadovská: Mimetická krize

3. 3. - 13. 6. 2020

kurátorka: Lenka Sýkorová

 

Dorota Sadovská neustále vyvíjí a reflektuje aktuální formy umění. Zkoumá instalační možnosti závěsného obrazu, kresby a digitální fotografie. Vědomě se svým dílem expanduje do prostoru. Výstava pro Altán Klamovka představuje nejnovější cyklus s názvem Zraněná plátna, který je vytvořen jako site-specific objekt s užitou technikou cut paper avšak na plátno. Autorka pracuje s minimalizovanými výrazovými prostředky a očištěným lidským tělem bez nánosů, které mu civilizace podsouvá, a to v kontextu současné mimetické krize na pozadí vývoje postkonceptuální kresby a tekutosti doby, která rozmývá hranice mezi jednotlivými výtvarnými technikami. Autorka využívá prostorové možnosti rámu a napnutého plátna, které je nařezáváno a zraňováno kresebnými liniemi. Jedinečnost těchto linií ve svém celku vytváří otisk civilizace. Můžeme zde rozpoznat v gestech starší rukopis Sadovské s odkazy na malby postav svatých, avšak zde je užit s větším citem pro prostor. Užitím jasně žluté podkladové barvy si autorka hraje s principem prosvítání a vede tak kresebné linie z plochy do prostoru. Výsledná malířská plátna složená do objektu ve velikosti lidské postavy vizuálně vtahují diváka do zájmu si je podrobně prohlédnout. V detailu pak poodkrývají univerzální, ale hluboká lidská gesta, a to formou přesně vedené anatomické kresby figury. Plátna současně pracují se sochařskou technikou reliéfu či formou trojrozměrného objektu. Právě ona variabilita uchopení malby, sochy či kresby je zde zkoumána s reflexí na současnou mimetickou hru, kterou každodenně zažíváme při záplavě obrazových informací jak ve veřejném prostoru, tak internetovém plošném prostoru ohraničeném rámem našich mobilu či laptopů, který nám však mnohdy předkládá klamlivou realitu lidského těla.

Dorota Sadovská je etablovanou slovenskou umělkyní střední generace. Vystudovala VŠVU v Bratislavě a École Nationale des Beaux Arts v Dijonu ve Francii. Její tvorba se volně pohybuje mezi médii malby, kresby, fotografie, performance a interakce s diváky. Především je malířkou, která vědomě pracuje s respektem k malbě v kontextu historie umění. Doménou autorky se stalo lidské tělo, které chápe z dvojího úhlu, jako hmotu, ale také jako nositele gesta a emoce. Další rovinou intepretace jejího díla je hra s perspektivou a netradičním úhlem zobrazení.

 

<