The Touch

The Touch, 2017 - 2018, project for the Tatrabanka building, Augmented Reality, opening: 29th of December 2017, in Hodzovo square, Bratislava, Slovakia

Dotyk, 2017 – 2018, projekt pre budovu Tatrabanky, Augmented Reality, uvedenie piatok 29. 12. 2017, Hodžovo námestie v Bratislave

 

Crazycurators Biennale - Augmented Reality is an invisible exhibition; if you don't have a smartphone or tablet with the installed application at hand, you won't see anything, or you will see only, what the others can see – common reality. However, if you accept to take place, you will enter captivating world of contemporary art.

Dorota Sadovská is one of the most significant Slovak female painters. Apart from painting, which she has always experimented with, she achieved extraordinary results in the medium of photography, video, installation and site-specific, too. She had the opportunity to work in the field of monumental architecture in the centre of Wien, on the Ringturm. For Crazycurators Biennale, she prepared a dynamic installation made from fingers of her own hands and feet. She created a sculpture of somewhat fictitious and unknown animal. “A building stands as a protective shell for human stories. Cold and closed architecture usually hides numerous pulsating lives,” Sadovská says. She also emphasizes “the spontaneity, savagery, and humanity of touches, of the new order as the opposition to the sterility, predictability, aloofness, severity and exactness.”

http://www.augmentedreality.sk/en

 

Crazycurators Biennale - Augmented Reality je „neviditeľnou výstavou“. Keď nebudete mať v ruke smartfón alebo tablet s nainštalovanou aplikáciou, neuvidíte nič, resp. uvidíte iba to, čo iní ľudia - bežnú realitu. Ak ale príjmete pozvanie zúčastniť sa, vstúpite do fascinujúceho sveta súčasného vizuálneho umenia.

Dorota Sadovská je jednou z najvýznamnejších slovenských maliarok. Okrem samotnej maľby s ktorou vždy nekompromisne experimentovala dosiahla pozoruhodné výsledky aj v médiu fotografie, videa, inštalácie aj site specific. Prácu v priestore monumentálnej architektúry si vyskúšala aj priamo v centre Viedne - na Ringturm. Pre Crazycurators Biennale pripravila dynamickú inštaláciu z prstov vlastných rúk a nôh. Z nich vyskladala sochu akéhosi fiktívneho a neznámeho živočícha. „Budova je aj ochranná škrupinka na ľudské príbehy. Chladná a uzavretá architektúra zvyčajne ukrýva množstvo pulzujúcich životov.“ hovorí Dorota Sadovská. Upozorňuje ale aj na „spontánnosť, divokosť, ľudskosť, dotykov, nového poriadku ako protikladu k sterilite, predvídateľnosti, odmeranosti, striktnosti a jednoznačnosti.“

http://www.augmentedreality.sk

 

Video The Touch / Dotyk:
https://vimeo.com/dorotasadovska/touch

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

 

<