Yellow Embrace

Yellow Embrace, 2017, installation of 22 paintings, each 190 × 190 cm, acrylic on canvas, in Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, Slovakia

Žlté objatie, 2017, inštalácia 22 obrazov, každý 190 × 190 cm, akryl na plátne, v Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava

 

Dorota Sadovská has worked with a wide spectrum of media and themes. This exhibition entitled Žlté objatie (Yellow Embrace) features her new installation and new additions to the previously addressed issue of saints in the contemporary context. Visitors to Danubiana will have a chance to enter the spatial installation as if in an actual “embrace”.

Sadovská diligently searches for balance between opposites, the interface of encounters with diversity. She feels best In the interface, which was also the title of her doctoral thesis which she defended in 2004. Painting continues to be a sought after gallery object, and Sadovská considers the meaning of each painting before placing it in a specific space. Paintings not only intervene in the space, they also create a new sculptural space along with obstacles, open possibilities and instructions for visitors on how to move around them. An embrace can be understood here as a kind of acceptance into the interior of a specific situation in the spirit of the words of Thomas Merton – saints do not find sinners offensive.

From the beginning of her career, Sadovská has worked with painting as well as installations, spatial objects, performance and interactive digital projects. In her approach and consistent reflection of the surrounding world we can read deep and topical themes such as good and extinction, beauty and repulsion, digital manipulation and ecology delivered with the required and balanced dosage of irony, thoughtful play with stereotypes (or on stereotypes?) and other ingredients which could be included under the umbrella of social hacking. She presents worn out and old things in a new and fresh way. Either with a brush in her hand, real grass on her head or a robot in a gallery controlled by a cell phone. In the summer in yellow.

In 2016, the Nedbalka Gallery in Bratislava published the book entitled Anjeli a svätí (The Angels and the Saints) with original texts by Ivan Štrpka, Peter Repka, Katarína Bajcurová, Jarmila Bencová, Lucia Miklošková and Zora Rusinová to accompany the exhibited cycle.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD., curator

 

Dorota Sadovská pracovala vo svojej tvorbe so širokou škálou médií a tém. Výstava Žlté objatie prezentuje predovšetkým novú inštaláciu a nové prírastky k už riešenej problematike svätých v súčasnom kontexte. V Danubiane bude mať divák možnosť vstúpiť do priestorovej inštalácie ako do reálneho „objatia“.

Sadovská usilovne hľadá balans medzi protikladmi, styčný bod stretov rozličností. Najlepšie sa cíti V rozhraní, tak nazvala aj svoju doktorandskú prácu obhájenú v roku 2004. Maľba je stále žiadaným galerijným artiklom. Sadovská každé umiestnenie obrazu naväzuje na konkrétny priestor a jeho významy. Obrazy nielen zasahujú do priestoru, ale často vytvárajú nový sochársky priestor aj s prekážkami, otvorenými možnosťami a návodmi na pohyb divákov. Objatie tu možno chápať ako druh prijatia do vnútra špecifickej situácie v duchu slov Thomasa Mertona - svätcovi je vlastné, že sa nepohoršuje nad hriešnikom.

Popri maľbe sa od začiatku svojej tvorby venuje aj inštalácii, priestorovým objektom, performance a interaktívnym digitálnym projektom. V jej prístupe a konzistentnej reflexii sveta okolo seba môžeme odčítať hlboké a stále aktuálne témy ako dobro aj zánik, krásu aj odpudivosť, digitálnu manipuláciu aj ekológiu podané s potrebnou a vyváženou dávkou irónie, premyslenej hry so stereotypmi (či na stereotypy?) a ďalších ingrediencií, ktoré by sme mohli nazvať strešným pojmom spoločenský hacking. Ukazuje „otrepané“ či staré veci novým a sviežim spôsobom. Či už so štetcom v ruke, živou trávou na hlave alebo mobilom ovládaným robotom v galérii. V lete na žlto.

K vystavovanému cyklu v roku 2016 Galéria Nedbalka v Bratislave vydala pod názvom Anjeli a svätí samostatnú knihu s pôvodnými textami Ivana Štrpku, Petra Repku, Kataríny Bajcurovej, Jarmily Bencovej, Lucii Mikloškovej a Zory Rusinovej.

Mgr. Zuzana Duchová, PhD., kurátorka výstavy

 

Titles of paintings from left / Popisky k obrazom, zľava doprava

1.
Saint John of Nepomuk, 2017
The saint, when represented in art, typically had a finger on his lips as a sign of silence and his duty to keep the seal of confession.

Svätý Ján Nepomucký, 2017
Vo výtvarnom umení patril k atribútom svätca najmä prst na ústach ako znak mlčanlivosti a povinnosti zachovať spovedné tajomstvo.

2.
Saint John the Baptist, 2009 – 2016
The artist was inspired by the famous painting of Leonardo da Vinci, where John the Baptist, with his mysterious Mona Lisa smile, points with his right hand to heaven. Changing the standpoint, she aims directly at the spectator, and hence this may be reminiscent of a gesture of activist propaganda or advertising.

Svätý Ján Krstiteľ, 2009 – 2016
Autorka vychádza zo slávneho obrazu Leonarda da Vinciho, kde Ján Krstiteľ s tajomným úsmevom Mony Lisy ukazováčikom pravej ruky odkazuje na nebo. Zmeneným uhlom pohľadu mieri adresne priamo na diváka, preto môže pripomínať aj gesto aktivistickej propagandy alebo reklamy.

3.
Saint Monica, 2009 – 2016
Her son St. Augustine had succumbed to heresy and she was constantly praying to God for his conversion “with cries and groans”. After 18 years her prayers were answered and her son became one of the most important church teachers. Monica, in her huddled girlish posture, embodies an introverted gesture of expectation and pleading.

Svätá Monika, 2009 – 2016
Jej syn sv. Augustín podľahol bludom a ona neustálou modlitbou, „plačom a vzdychaním“ prosila Boha o jeho obrátenie. Po 18 rokoch bola vyslyšaná a z jej syna sa stal jeden z najdôležitejších cirkevných učiteľov. Monika ako schúlená dievčenská postava stelesňuje introvertné gesto očakávania a prosby.

4.
Saint Gregory, 2016
According to the legend, author of the Gregorian chant. The figure seems to signify listening to the notes of the chant while at the same time conducting.

Svätý Gregor, 2016
Podľa legendy autor gregoriánskeho chorálu. Postava akoby naznačovala načúvanie tónom spevu a zároveň aj jeho dirigovanie.

5.
Saint Theresa of Avila, 2016
According to the famous baroque sculpture by Lorenzo Bernini, The Ecstasy of St. Theresa. The scene is devoid of religious pathos and baroque decorativeness.
Courtesy of Nedbalka Gallery.

Svätá Terézia z Avily, 2016
Podľa slávneho barokového súsošia Lorenza Berniniho Extáza sv. Terézie. Výjav je zbavený pátosu náboženského mystéria a barokovej dekoratívnosti.
Zo zbierok Galérie Nedbalka.

6.
Saint Thomas Aquinas, 2014
In the art of old times he had many attributes: he was painted with a shining star on his chest, the sun, or a precious stone, as symbols of enlightenment. The enlightened man who is smiling at the spectator seems to suggesting his delight in knowledge, but delight in life is not unknown to him either.

Svätý Tomáš Akvinský, 2014
V staršom umení sa tešil mnohým atribútom: maľovali ho so žiariacou hviezdou na prsiach, so slnkom, s drahokamom ako znakmi osvietenia. Osvietený muž, ktorý sa usmieva na diváka, akoby naznačoval, že sa teší z vedomostí, ale cudzia mu nie je ani radosť zo života.

7.
Saint Denis, 2016
A constant attribute of the saint in art was his severed head, which he held in his hands or laid along with his mitre on a book.

Svätý Dionýz, 2016
Stálym atribútom svätca vo výtvarnom umení bola jeho odťatá hlava, ktorú držal v rukách, alebo ju mal spolu s mitrou položenú na knihe.

8.
Saint Jerome, 2017
Often painted as a scholar in his cell, reading and writing books. Regarded as the greatest interpreter of the Holy Scriptures, which he edited and retranslated.

Svätý Hieroným, 2017
Svätca často maľovali ako učenca v cele, čítajúceho a píšuceho knihy. Pokladá sa za najväčšieho učiteľa vo vykladaní Svätého písma, zrevidoval a opravil staršie preklady.

9.
Saint Agatha, 2006
Depicted as a young and beautiful woman. Her attributes were her severed breasts, laid on a dish or a book.

Svätá Agáta, 2006
Vo výtvarnom umení ju spodobovali ako mladú krásnu ženu. K jej atribútom patrili odrezané prsia položené na miske alebo na knihe.

10.
Saint Clare, 2017
Based on her most recent patrocinium: in 1958 St. Clara was proclaimed patron saint of television by Pope Pius XII. Her eyes can see – she is aware of the importance of visual information and selection of viewpoint.

Svätá Klára, 2017
Vychádza z jej novšieho patrocínia. V roku 1958 pápež Pius XII. vyhlásil sv. Kláru za patrónku televízie. Jej oči vedia vidieť – pozná dôležitosť vizuálnej informácie a výberu pohľadu.

11.
Saint Lucy, 2017
Her main attribute is eyes on a book, a dish, or growing from the stem of a plant. Patron saint of light and inner enlightenment, able to see the essential which is often invisible to others.

Svätá Lucia, 2017
Jej hlavným atribútom boli oči na knihe, miske alebo vyrastajúce zo stonky rastliny. Patrónka svetla a vnútorného osvetlenia, schopná uvidieť podstatu, často iným neviditeľnú.

12.
Saint Anthony, 2017
In medieval portrayals the devil is revealed to him in the form of one or more beautiful women. Here we see a gesture of defense against a temptation which is situated in the space before the painting.

Svätý Anton, 2017
V stredovekých zobrazeniach sa mu diabol zjavuje v podobe jednej či viacerých krásnych žien. Tu však ide o zachytenie gesta obrany pred pokušením, ktoré je situované v priestore pred obrazom.

13.
Saint George, 2009 – 2016
In art he was typically depicted as a brave knight fighting the dragon. He has become the symbolic figure of a universal warrior, calling to active resistance without seeking compromises at the expense of the weak.

Svätý Juraj, 2009 – 2016
Vo výtvarnom umení ho zobrazovali ako statočného rytiera bojujúceho s drakom. Stáva sa symbolickou postavou univerzálneho bojovníka vyzývajúcou na aktívny odpor, bez hľadania kompromisov na úkor slabších.

14.
Saint Cecilia, 2009 – 2016
Her traditional attributes were musical instruments, mainly the organ. Cecilia, as the patron saint of music, is sitting and listening attentively, and at the same time protecting her ears from unwanted sounds.

Svätá Cecília, 2009 – 2016
Tradičným atribútmi sú hudobné nástroje, najmä organ. Cecília ako patrónka hudby a sluchu sedí, sústredene načúva a zároveň si chráni uši pred neželanými zvukmi.

15.
Saint Margaret, 2014
Depicted with a dragon and the cross which was her defense against him. Seen from above, the person standing in front of the picture takes on the role of the dragon with whom she is struggling. An update of the topic is projected in the “STOP” gesture, well-known from self-defense courses for women.
Courtesy of Nedbalka Gallery.

Svätá Margaréta, 2014
Zobrazovali ju s drakom a krížom, ktorým sa pred ním ubránila. Pri pohľade zvrchu osoba stojaca pred obrazom zaujme postavu draka, s ktorým práve bojuje. Aktualizácia témy sa premieta do gesta známeho z kurzov ženskej sebaobrany, znázorňujúceho „STOP“.
Zo zbierok Galérie Nedbalka.

16.
Saint Catherine of Siena, 2016
Without her traditional attributes of a lily and a book, this portrayal is reduced to the striking symbolic gesture of a young woman sitting and writing.

Svätá Katarína Sienská, 2016
Bez atribútov ľalie a knihy sa zobrazenie obmedzuje na výrazné symbolické gesto mladej dievčiny sediacej na zemi a sústredene píšucej.

17.
Saint Stephen, 2014
In art there were frequent representations of his martyr’s death ‒ by stoning. Depicted in a defensive gesture, his body is huddled as if in an embryo posture, and thus may be reminiscent of a giant stone.

Svätý Štefan, 2014
Vo výtvarnom umení často spodobovali svätcovu mučenícku smrť – ukameňovanie. Zobrazený je tu v defenzívnom geste, telo má schúlené akoby do embryonálnej polohy, a tak aj sám môže pripomínať veľký kameň.

18.
Saint Mary Magdalene, 2014
She is lamenting her former way of life. The open mouth, twisted, with a finger sticking out, may be distantly reminiscent of a provocative sexual gesture used in commercial photographs of models. Dominating the corpulent figure is another symbol of femininity: breasts. The covered eyes make the person portrayed anonymous.

Svätá Mária Magdaléna, 2014
Oplakáva predošlý spôsob života. Otvorené ústa vykrivené vychádzajúcim prstom môžu vzdialene pripomínať známe provokatívne sexuálne gesto používané na komerčných fotografiách modeliek. Korpulentnej postave dominuje aj ďalší znak ženstva – prsia. Zakryté oči zobrazenú anonymizujú.

19.
Unknown Saint, 2017
Depicted as a woman covering her face with her hands, except for the eyes. There is an association with prison or compulsory islamic garments, where the eyes represent the woman and the body becomes impersonal, purely an object.

Neznáma svätá, 2017
Zobrazená ako žena zakrývajúca si vlastnými rukami tvár s výnimkou očí, asociuje väzenie alebo povinný islamský odev žien, kde ženu zastupujú oči a telo sa stáva iba neosobným predmetom.

20.
Saint Lawrence, 2017
His attribute was a grill, symbol of how he had been tortured. Thanks to this, he has become a favorite patron saint of cooks, confectioners, gourmets and tasters.

Svätý Vavrinec, 2017
Atribútom býval rošt na opekanie ako znak prostriedkov jeho mučenia. Vďaka tomu sa stal obľúbeným patrónom kuchárov, cukrárov, gurmánov či degustátorov.

21.
Saint Francis of Assisi, 2016
The emphasis is put on the saint’s with a gaze fixed in awe and expectation, his hands spread in a gesture of unconditional acceptance.

Svätý František z Assisi, 2016
V zobrazení sa kladie dôraz na svätca s pohľadom upreným v úžase a očakávaní, s rukami vystretými v radostnom geste prijímania bez podmienok.

22.
Saint Apollonia, 2017
Her most common attributes are teeth. She holds them in her hands, or in forceps; they are laid on a dish or a book.

Svätá Apolónia, 2017
K jej základným atribútom patria zuby. Drží ich v rukách, prípadne v kliešťach, sú položené na miske alebo na knihe.

 

<