Small in a Big

Pale Blue Path, 2016, installation of 5 paintings, each 210 x 45 cm, 2008, Schemnitz Gallery, solo exhibition Small in a Big, Banská Štiavnica, Slovakia
Blodomodrá cesta, 2016, inštalácia 5 obrazov, každý 210 x 45 cm, 2008, Galéria Schemnitz, samostatná výstava Malé vo veľkom, Banská Štiavnica

 

Kriváň (the Slovak mountain), 2016, oil on canvas, 180 x 130 cm
Kriváň, 2016, olej na plátne, 180 x 130 cm

 

Rysy (the Slovak mountain), 2016, oil on canvas, 180 x 130 cm
Rysy, 2016, olej na plátne, 180 x 130 cm

 

Lomnický štít (the Slovak mountain), 2016, oil on canvas, 180 x 130 cm
Lomnický štít, 2016, olej na plátne, 180 x 130 cm

 

Exhibition view, Schemnitz Gallery, 2016 (photo: Schemnitz Gallery)
Pohľad do výstavy v Galérii Schemnitz, 2016 (foto: Galéria Schemnitz)

 

Text by curator Pavel Urban, Slovak only

D o r o t a   S a d o v s k á – Malé vo veľkom

Takmer dve decénia po vstupe na profesionálnu dráhu predstavuje branding mena Dorota Sadovská vo svojom vizuálnom jadre pevne ukotvenú vysokú umeleckú stabilitu a výpovednú hodnotu, ktorou sa pomerne ľahko identifikuje a zároveň i markantne odlišuje od ostatnej výtvarnej komunity na domácej scéne. O rôznych uhloch jej personálne angažovaného prístupu k pestrej monotematickej variabilite intermediálneho spracovania konceptu telesnosti, výhradne preferujúcej vizuálnu a senzibilnú tvárnosť ľudskej figúry, odzneli za dvadsať rokov už desiatky erudovaných názorov, respektíve sa publikovalo mnoho odborných analýz, štúdií i diváckych zážitkov. Je to nesporný dôkaz toho, že Sadovskej mnohoročná precízna práca s témou, akoby bezhraničnej metamorfózy tela a jeho dispozičných daností v maliarskom priestore - tvoriacom dominantnú prezentačnú os na jej aktuálnej výstave Malé vo veľkom v Schemnitz Gallery, sa stáva výpovedne čistou a divácky bezprostrednou, zbavená tak páčivého estetického prvoplánu, ktorým je takticky pomerne často infikované médium súčasnej slovenskej maľby.

Vybraný súbor vystavených diel a spôsob ich nekonvenčnej inštalácie v jednotlivých miestnostiach predstavujú pre autorku práve ten kľúčový umelecký moment, pomocou ktorého diváka ešte intenzívnejšie asimiluje k priamej účasti na ďalšom spoluvytváraní, resp. interpretovaní obrazu. Sadovská prostredníctvom tejto výstavy evokuje expanzívne možnosti maľby, v ktorej sa nateraz iluzívne prelínajú priestory a v nich lokalizované figurálne objekty, pričom dochádza hravému významovému vrstveniu v poli danej vizuálnej informácie. Spôsob inštalácie obrazov poukazuje na neustále prítomnú autorskú dialektiku medzi emóciu a rozumom s tým, že emócia vedie diváka - percipienta k akejsi spolupatričnosti, resp. stotožneniu sa s výjavom a rozum naopak predstavuje určité „biele miesto“ určené na vlastnú re/interpretáciu. Sadovskej dlhoročný program s privlastneným statusom „senzuálneho typu telesného autora“ jej umožňuje tak vytvárať čisté maľby bez zbytočných dekoratívnych aditív, pričom sú iba prirodzeným dôsledkom prostej fascinácie telom ako vstupnej brány, filtrujúcej zaužívané stereotypy konvenčného prežívania každodennosti. Sama autorka sa netají  príklonom k vyjadrovaciemu minimalizmu, v ktorom zohráva najdôležitejšiu úlohu finálny rezultát diváka, podávajúceho referenčnú správu nie o diele, ale o ňom samotnom, čím tak potvrdzuje ďalšiu životaschopnosť diela ponechanú výsostne na interpretačné výstupy publika.

PhDr. Pavel Urban, PhD.

 

Interpretačná sondáž k obrazu Kriváň, 2016, olej na plátne 180x130cm

Chodidlá nôh ako diagnostická mapa orgánov, na ktorej sa nachádza štvrť milióna potných žliaz. Dva majáky stability či kožná bariéra kontaktu tela s vonkajším okolím, na ktorú je počas celého nášho života vyvíjaný neustály tlak vplyvom gravitácie. Za rok vraj urobí aktívny človek priemerne sedem miliónov krokov, za život veľa, preveľa pri svojej púti... Také sú i príbehy nôh bežných ľudí, ktoré sa stali predlohou najnovších malieb Doroty Sadovskej. Kriváň tu predstavuje niečo viac ako len vizuálne precízny „portrét“ konkrétneho človeka v osobe otca výtvarníčky, niekdajšieho aktívneho bežca. Tak ako tvár i nohy patriace k danej tvári sú jedinečným identifikačným kódom, ktorý sa až nápadne podobá na Krivánsku rázsochu, juhozápadne vybiehajúcu z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier s dominantným, naľavo zakriveným vrcholom masívu tejto národnej hory v popredí. Maľbou zachytené symbolické vrásnenie človeka i pohoria, kde aktívnu úlohu zohráva neustála procesuálnosť nekompromisného zásahu času. Gravitačnú ťažobu tu optimisticky odľahčuje veľkorysý priestor v podobe vzdušnej modrej plochy, symbolizujúcej nielen telesnú účelnosť nášho bytia.

PhDr. Pavel Urban, PhD.

 

MEDIA / MEDIÁLNE OHLASY

 

<