BoutiqueS Antishop

BoutiqueS Antishop, 2014, installation, C-prints on softshell and author's technique, in Institut Francais de Slovaquie, Bratislava, Slovakia
BoutiqueS Antishop, 2014, inštalácia, farebná tlač na softshell a autorská technika, Francúzsky inštitút na Slovensku, Bratislava

BoutiqueS Antishop - Virtual Visit / Virtuálna prehliadka

Antishop Sound / Zvuk antishopu: Jozef Vlk

Behind the Curtain / Za závesom: Ivan Štrpka

slovenský text pozri nižšie

Dorota Sadovská (1973) is among the best-known contemporary Slovak visual artists, whose work has made an impact also in a wider Central European context. The main focal point of her work is the body and corporeality. While addressing her own or other persons' bodies in painting and photography, she engages also in other contextual projects where the phenomenon of corporeality often becomes the means to a wider critical statement with a strong, even universal raison d´être. A characteristic feature of her artistic thinking is a certain "subversiveness": in her works she does not repress a provocative trait of her character, her omnipresent sense of irony. Each of her projects seeks to capture the ambivalence of thought, the paradoxical tension, the polemic with traditional, habitual, but often nowadays degraded patterns of behaviour and experiencing reality.

This time round Sadovská invites us to the opening of a new "fashion brands shop", BoutiqueS, at the Institut Français in Bratislava. Just as some time ago, when she mimicked a "women's magazine" in her personal magazine SADO, this time also she tackles some of her favourite subjects relating to clothes, fashion, brand obsession, or generally the female beauty industry (most recently e.g. the project titled Živé šaty (Vivid dresses), Turiec gallery in Martin, 2013). It is not in her nature to weave her "conceptual" dresses, as they might be called, out of strawberry soufflé, or to pin them together from the multicoloured air (as in the popular song from a 1980s Slovak musical); they're not sprouting, not growing and, on this occasion, not even wilting... But if you take a closer look, you may discover that the material is rather strange: it consists of Dorota's body, more precisely, her hands and feet – fingers, palms and heels... Technical cooperation and the photography were provided by Šymon Kliman, who arranged the necessary details, strictly adhering to the author's instructions. Afterwards, a computer, printer, glue and scissors were sufficient: in the spirit of her own words that "the body that one cannot undress ... is the most natural thing one has", Dorota Sadovská was able to play a slightly subversive and joyfully grotesque game with herself and with all of us, using combinative reality. The result is an entire designer series of original pieces of all confection sizes, a winter and summer collection, evening dresses, skirts and trousers, hats and caps, handbags and belts etc. Simply put, clothes – body to body, or body on body.

Sadovská features in her anti-shop as a fashion designer, clothing and accessories manufacturer, and model sui generis, rolled into one person. She confirms her distinctive ability to move on the edge: the forms, images and functions of the artefacts may be confusing, in some cases (whether intentionally or not) evoking rather inappropriate thoughts, prodding us to ask questions: what am I actually looking at and what am I actually going to wear? Sadovská definitely enjoys this (remodelled) "new" designer role. See for yourself: feel free to enter and choose something "fashionable" to wear… Or, to conclude with the last line of that 1980s hit: "And maybe these clothes will make ... (even you)... a human"?!

PhDr. Katarína Bajcurová CSc.
Translated by John Minahane and Braňo Bačík


Dorota Sadovská (1973) patrí k renomovaným predstaviteľkám súčasného slovenského vizuálneho umenia a svojou tvorbou sa dokázala presadiť aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Hlavným úbežníkom jej tvorby je telo a telesnosť. S cudzím i vlastným telom narába nielen v maľbe a fotografii, ale vstupuje aj do ďalších kontextuálnych projektov; neraz sa pre ňu fenomén telesného stáva prostriedkom širšieho kritického prehovoru so silným, dá sa povedať, až celospoločenským raison d´être. Charakteristickým znakom jej výtvarného myslenia je istá "podvratnosť", v tvorbe nezaprie provokatívnu črtu svojej povahy, všadeprítomný zmysel pre iróniu; v každom projekte jej vždy ide o postihnutie myšlienkovej ambivalencie, paradoxného napätia, polemiky s tradičnými, zažitými – ale často hlavne – súčasnými poklesnutými vzorcami správania a prežívania skutočnosti.

Tentokrát pozýva na otvorenie nového "značkového obchodu" Boutiques S vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Tak ako pred časom dala autorskej tlači SADO vonkajšie mimikri "ženského časopisu", aj teraz cez formu fiktívneho butiku tu tematizuje jednu zo svojich obľúbených tém týkajúcu sa šiat, módy, posadnutosti značkami či všeobecnejšie – priemyslu ženskej krásy (naposledy to bol napr. projekt Živé šaty, Turčianska galéria v Martine, 2013). Svojou povahou – čosi ako "konceptuálne" šaty – neutkala z povestnej jahodovej peny a ani nespichla z farebného vzduchu, neklíčia, nerastú a tentokrát ani nevednú... Ak sa im však bližšie prizriete, pochopíte, že ich materiál je predsa len niečím zvláštny: sú ním totiž detaily Dorotino telo, presnejšie, jej ruky a nohy – prsty, dlane a päty... Technickú spoluprácu, fotografickú časť, presne podľa inštrukcií autorky zabezpečil Šymon Kliman, ktorý zhotovil potrebné detaily. A potom stačil počítač, tlačiareň, lepidlo a nožnice, aby si Dorota Sadovská so sebou i s nami v duchu svojich slov, že "telo, z ktorého sa človek nemôže vyzliecť" je to "najprirodzenejšie, čo má", zahrala trochu podvratnú a veselo grotesknú hru s kombinatorikou skutočnosti. Výsledkom je celá návrhárska séria odevných originálov konfekčných veľkostí, zimná i letná kolekcia, večerné šaty, sukne i nohavice, klobúky a čiapky, kabelky i opasky atď. Jednoducho šaty – telo na telo, či na tele.

Vo svojom antishope vystupuje ako módna návrhárka, zhotoviteľka šiat a módnych doplnkov i svojho druhu modelka v jednej osobe; nezaprie schopnosť svojrázneho pohybu na hrane: formy, podoby i funkcie artefaktov sú síce mätúce, niekde (chtiac či nechtiac) vyvolávajú trochu nepatričné predstavy, provokujú k otázkam: na čo sa to vlastne dívam a čo si to vlastne oblečiem? Rozhodne ju táto (staro)"nová" návrhárska rola baví. Presvedčte sa o tom sami: ráčte vstúpiť a vybrať si niečo "módne" na seba... "Možno aj tieto šaty spravia... (aj z vás)... človeka"?!

PhDr. Katarína Bajcurová CSc.

 

<